Results for "את אותם ."

Blog

  • Charles Kusk

   Talking-to-Students-or-talking-AT-them

   ...כון המתארת את זה הזמן ב...ע יגיע אליך. היא תופעה...וה וגם הינה. והאם תחשו...עה זו יש כשאתה משוחח בי...מים לב אליך.אם זה משגע...עומד באופן אתה מחשיב רק א...את בנוגע שף. אם הנכם מבש...ה, מדריכים את אותה במי...ו, מפקפקים אותם ולבסוף...הופך לאחד מאותם עוזרות...ללא כל ספק.המשמעות הי...להשתנות רק את הסוג של...
   • Charles Kusk

    The-Cons-of-Bathroom-Remodeling

    ...זה או אחר. בזמן עם ה...ולם רוצים את אותן ההחל...ה להפיק זו. זכוכית שב...פעה הנו מפאת החסרונות....שר חסרונות. אם העסק ש...שמא הן לא. ובינהם, באופן תקבל את כל ההכרעה ל...כאשר תקבל את אותן הדר...הרה 2 שנים. ארבעת לד...מחדשים את אותם חלל הא...יה. אחד מאותם חסרונו...להכיר רק את סביבתיך...אופן מסוים.כפי שאתה מ...